Pravidla soutěže Nej léto s Wobenzymem

Nej léto s Wobenzymem, dále jen „soutěž“, probíhá v období od  10. 7. 2017 do  3. 9. 2017 na internetových stránkách nejleto.wobenzym.cz.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Mucos Pharma CZ, s.r.o., se sídlem: Průhonice, Uhříněveská 448, IČ: 18630138, (dále jen „Provozovatel“). 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo vyplní registraci a potvrdí email vyplnění v registraci. Vyplněním registrace potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Registrace je jednotná a společná pro všechny současné i budoucí služby na doméně wobenzym.cz určené pro širokou veřejnost. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republice. Soutěžící musí být starší 18-ti let.

Systém soutěže

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace a potvrzením emailové adresy. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. V registraci účastník soutěže uvádí své občanské jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Platná registrace musí obsahovat správné a úplné údaje. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.


Hlavním úkolem soutěžících je odhalit osm hesel a zároveň mít na konci soutěže co nejvíce zlaťáků. Nápovědy k heslům budou  zveřejňovány na stránkách soutěže.

Soutěžící se snaží získat co nejvíce zlaťáků plněním zadaných úkolů. Zlaťáky může utratit za nápovědy pro získání postupového hesla. Na konci soutěže se určí pořadí podle konečného zůstatku zlaťáků ze soutěžících, kteří odhalili osm hesel. V případě rovnosti zlaťáků rozhoduje dřívější čas získání posledního zlaťáku.

Účastník soutěže potvrzuje, že u zveřejněných fotografií

a) je autorem přihlášených fotografií nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní 
b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím 
c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel 
d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli 
e) pokud účastník soutěže nepřihlašuje sebe, je povinen mít souhlas od osoby vyobrazené na fotografii 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty. 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem. 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit příspěvky, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže 
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy 
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele 
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže
e) které mají nízkou kvalitu

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel. 

Způsob hlasování a limity hlasů

Hlasy jednotlivým fotografiím dávají návštěvníci internetových stránek nejleto.wobenzym.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách.

Hlasující mohou hlasovat anonymně, bez registrace nebo se mohou zaregistrovat. 

Hlasování je omezeno na jeden hlas na jednu IP adresu pro každou fotografii za 1 hodinu v případě hlasování anonymním hlasujícím nebo na jeden hlas na každého přihlášeného hlasujícího pro každou fotografii za 1 hodinu. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, uživatelé mohou hlasovat až po zodpovězení kontrolní otázky. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkaz na soutěžní fotografii na svých osobních stránkách a profilech.

Účastí v hlasování akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonicky Provozovatelem. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže. 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do pěti dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 5 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 2 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 1 x na jím uvedeném telefonním čísle. Před předáním výhry může Provozovatel soutěžícího vyzvat k prokázání totožnosti. 

Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách nejleto.wobenzym.cz. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

 

Soutěž Vám přináší lék Wobenzym

Lék Wobenzym
Partnery soutěže jsou

Zámek Loučeň Hotel Vráž